برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

اتولیسپ محاسبه و درج طول کل خط ها


  آوریل 5, 2020   /     /   اتولیسپ,برنامه نویسی اتوکد
autolisp
اتولیسپ محاسبه طول کل Polyline در پست قبلی یک اتولیسپ گذاشته بودم که کارش محاسبه مساحت کل پلی لاین ها بود، در این پست هم یک برنامه تقریبا شبیه این اما با کارکرد متفاوت گذاشته ام که کارش محاسبه و درج طول خطوط ترسیمی در اتوکد می باشد که میتواند ...

ادامه مطلب