برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

برنامه خروجی سند تک برگ


  ژانویه 8, 2018   /     /   برنامه نویسی GIS
برنامه خروجی سند تک برگ برای کاداستر اراضی کشاورزی همکارانی که در پروژه های مربوط به کاداستر اراضی کشاورزی فعالیت داشته اند حتما اطلاع دارند که قسمت نهایی این پروژه ها خروجی سند برای هر قطعه زمین می باشد و این امکان در برنامه ArcGIS به صورت مستقیم غیر ممکن ...

ادامه مطلب