برنامه نویسی تخصصی

GIS, Autocad, Access, Excel

اجرای کاداستر اراضی کشاورزی


  اکتبر 28, 2017   /     /   کاداستر
چندی است که کاداستر اراضی کشاورزی با مشکلات فراوانی در برخی استان های اجرا شده است اما به دلیل نوپا بودن این طرح و آشنایی نداشتن اکثر شرکت ها مشاوره و اجرایی، همچنین موانع اجرایی و پیچیده بودن دستورالعمل های ارائه شده از سوی کارفرما، شرکت مرز پیمایش باختر با ...

ادامه مطلب